Z przykrością powiadamiamy, że z powodu niewystarczającej ilości uczestników, zgodnie z regulaminem konkursu pkt 24,  konkurs został odwołany.

Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej zaprasza do udziału

II Konkursie Klawesynowym im. Elżbiety Chojnackiej, który odbędzie się w dniach 11-13 października 2021 roku

w Pałacu w Rybnej. 

  

Projekt konkursu powstał w 2019 roku, jako odpowiedź na potrzeby polskiego środowiska szkolnego i akademickiego oraz grona melomanów muzyki klawesynowej. Konkurs ma na celu przede wszystkim rozwój młodych ludzi, wzmocnienie ich pasji i zaangażowania 

w grze na instrumencie oraz otwarcie się na poznawanie muzyki nowej. Innowacyjnością konkursu jest prezentacja programu zawierającego utwór barokowy oraz współczesny (w grupie IV i V obowiązkowe dwie pozycje repertuarowe z XX i XXI wieku, w tym jedna kompozytora polskiego) do wykonywania na kopii instrumentu historycznego lub na klawesynie współczesnym. W trakcie trwania konkursu odbędzie się wykład dr Urszuli Jasieckiej-Bury  pt. „Nostalgiczny powrót do przeszłości czy poszukiwanie brzmienia? O wykorzystaniu klawesynu współczesnego w wykonawstwie muzyki dawnej.”

 

W bieżącym roku do Jury Konkursu zaproszono artystów będących ambasadorami kultury

i sztuki: prof. Elżbietę Stefańską uhonorowaną medalami srebrnym i złotym „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”  (Przewodnicząca Jury), kompozytora Adama Wesołowskiego odznaczonego medalem brązowym „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Aleksandrę Gajecką-Antosiewicz - spadkobierczynię Elżbiety Chojnackiej.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość omówienia swojej gry ze znakomitymi pedagogami

i artystami, pogłębienia wiedzy na temat interpretacji, oraz zaczerpnięcia inspiracji
i motywacji do dalszej pracy.

 

https://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwkonkursy&id=1479&litera=10&view=zdarzenie&Itemid=10&lang=pl

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizatorami Konkursu są Pałac w Rybnej - Instytucja Kultury wraz z Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej z siedzibą w Pałacu w Rybnej przy ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 645-25-24-437.

2. Współorganizatorem Konkursu jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Bytomiu.

3. Współpraca: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Galeria

im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Towarzystwo im. Mariana Sawy.

4. Konkurs odbędzie się w dniach 11-13.10. 2021 w Pałacu w Rybnej - Tarnowskich Górach. Adres: ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry

5. Pierwszego dnia, 11.10.2021, Pałac w Rybnej udostępni uczestnikom konkursu ćwiczeniówki celem poznania instrumentów i akustyki sali. Uczestnicy otrzymają szczegółowy harmonogram konkursu.

6. W dniu 12.10.2021 odbędzie się wykład dr Urszuli Jasieckiej-Bury  pt. „Nostalgiczny powrót do przeszłości czy poszukiwanie brzmienia? O wykorzystaniu klawesynu współczesnego w wykonawstwie muzyki dawnej.”

7. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 12-13.10.2021 w pięciu kategoriach:

        Grupa I - uczniowie klas I - III szkół muzycznych I stopnia,

        Grupa II - uczniowie klas IV - VI szkół muzycznych I stopnia,

        Grupa III - uczniowie klas I - III szkół muzycznych II stopnia,

        Grupa IV - uczniowie klas IV - VI szkół muzycznych II stopnia,

        Grupa V - studenci studiów licencjackich

8.Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej w wyżej wymienionych kategoriach.

9.  Wymagania programowe:

Grupa I - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 5 min.,

Grupa II - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 10 min.,

Grupa III - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 15 min.,

Grupa IV - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz dwóch utworów współczesnych (pozycja obowiązkowa - utwór kompozytora polskiego), czas prezentacji do 20 min.,

Grupa V - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz dwóch utworów współczesnych (pozycja obowiązkowa - utwór kompozytora polskiego), czas prezentacji do 20 min.

Utwory mogą być wykonane w dowolnej kolejności. Program może być wykonany z nut. 
W grupie I. i II. utwór współczesny może być transkrypcją utworu fortepianowego. Ze względów organizacyjnych nie przewiduje się możliwości wykonania utworów z elektroniką
oraz z towarzyszeniem taśmy.

10. Występy uczestników oceniać będzie trzyosobowe Jury powołane przez Organizatorów
w składzie: prof. Elżbieta Stefańska (Przewodnicząca Jury), dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz oraz mgr Adam Wesołowski. Sekretarzem konkursu będzie mgr Michał Antosiewicz.

11. Prezentacja programu konkursowego możliwa jest na następujących instrumentach:  

·  dwumanuałowy klawesyn współczesny o dyspozycji: 8' 8' 4' 16' , lutnia na dolnej i górnej klawiaturze, skala od FF do f3,

·  dwumanuałowa kopia klawesynu francuskiego wg Pascala Taskina o dyspozycji 8’ 8” 4’, lutnia na górnej klawiaturze, skala od FF do f3.

Przed przesłuchaniami udostępniona będzie jednomanuałowa kopia XVIII - wiecznego klawesynu włoskiego o dyspozycji 8’8’, lutnia.  Do dnia 1.10.2021 uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową o dniu i godzinie próby, a także o dokładnej godzinie przesłuchania. Informacje te zostaną umieszczone również na stronie internetowej Organizatorów.

12.Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami płytowymi lub nutowymi oraz dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

13. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów w dniu 13.10.2021
w godzinach wieczornych.

14.  Zostaną przyznane nagrody specjalne:

·   Dla laureata I miejsca bądź laureatów dwóch pierwszych nagród w V grupie wiekowej –recital do 50 minut w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku- planowany termin 21 listopad 2021 (do dyspozycji klawesyn Jullity Sleńdzińskiej - kopia klawesynu dwumanuałowego Zuckermanna).

·    Dla laureata I miejsca w IV i V grupie wiekowej - prezentacja 15 - minutowego programu z repertuarem współczesnym w Akademii Muzycznej w Łodzi podczas V Seminarium Współczesnej Muzyki Klawesynowej pt. „Klawesyn bez granic”, 12 stycznia 2022 r.

15. Decyzje Jury są nieodwołalne.

16. Konkurs jest otwarty dla publiczności.

17.Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 150 zł. Wpłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Pałacu w Rybnej nr 12 2490 0005 0000 4520 4256 1948, wpisując w tytule przelewu „KONKURS KLAWESYNOWY”,  nazwisko i imię Uczestnika.

18.Zgłoszenie, oświadczenie opiekuna osób niepełnoletnich oraz klauzulę informacyjną RODO (załączniki nr 1 - 3) wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do dnia 20.09.2021 na adres hduet@wp.pl.

19. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

20. Akceptacja zapisów Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodzica
lub opiekuna prawnego na zamieszczenie nazwiska uczestnika oraz zdjęć z przesłuchań
i koncertu laureatów na stronach internetowych i profilu FB Organizatorów.

21.Koszty dodatkowe (przyjazd, wyżywienie, noclegi) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelowych Pałacu w Rybnej (tel. 32 284 18 37, www.palacrybna.pl lub przez stronę www.booking.com (Pałac w Rybnej). W związku
z epidemią Covid-19 w 2021 roku Organizatorzy  stosują wszelkie zalecenia Ministra Zdrowia związane z wyżywieniem oraz zakwaterowaniem uczestników.

22.   Wszelkie informacje dotyczące konkursu organizatorzy publikują na stronach http://palacrybna.pl/pl  oraz https://www.aleksandragajecka-antosiewicz.com. Indywidualnych  informacji o konkursie udziela p. Hanna Balcerzak - tel. 696-949-419, email: hduet@wp.pl 

23. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z powodu niewystarczającej liczby uczestników do dnia 22 września 2021r. (warunkiem przeprowadzenia przesłuchań jest zgłoszenie się przynajmniej piętnastu Uczestników). W tym przypadku Uczestnik otrzyma całkowity zwrot wniesionej opłaty w przeciągu 7 dni od daty odwołania Konkursu.

25. W związku z trwającą sytuacją pandemiczną, której przebieg jest trudny do przewidzenia, jeśli panujące warunki nie pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie przesłuchań, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia edycji Konkursu.

26.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących bezpiecznego przebywania w miejscach publicznych w czasie epidemii Covid-19.

27.Uczestnicy i opiekunowie przed jego rozpoczęciem Konkursu zobligowani będą - ze względu na sytuację epidemiologiczną - do wypełnienia oświadczenia odnośnie zdrowia i samopoczucia (załącznik nr 3).

28.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe niezależne od Organizatorów, wynikłe w czasie trwania Konkursu.

29. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

II KONKURS KLAWESYNOWY IM. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ

dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studiów licencjackich

Pałac w Rybnej - Tarnowskie Góry, 11-13 października 2021r.

 

 

 1. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

 

Imię_________________________________________________________________

Nazwisko_____________________________________________________________

Data i miejsce urodzenia________________________________________________

Adres________________________________________________________________

Telefon_____________________e-mail____________________________________

 

 1. EDUKACJA MUZYCZNA

Nazwa i adres szkoły___________________________________________________

Telefon_____________________e-mail____________________________________

Klasa____________Imię i nazwisko pedagoga______________________________

 

 1. PROGRAM

a)___________________________________________________________

b)___________________________________________________________

 

 

 

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych

 

_____________________                                                    ______________________

 

(pieczęć szkoły)                                                               pieczęć i podpis Dyrektora szkoły

 

 

 

Akceptuję Regulamin II Konkursu Klawesynowego im. Elżbiety Chojnackiej

 

 

_____________________                                                    ______________________

 

Data                                                    Podpis uczestnika lub prawnego opiekuna uczestnika

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DOTYCZĄCE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………..……………………………………………(imię i nazwisko) będąca/y rodzicem/opiekunem prawnym (niepotrzebne skreślić)………………………………………………………………………….…..…………………………………..(imię, nazwisko), oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo przez………………………………….…………………..…………………………………………………………………………………………...………………….... (imię , nazwisko), w II Konkursie klawesynowym im. Elżbiety Chojnackiej mającym miejsce w Pałacu w Rybnej w dniach 11-13.2021 r.

Przyjmuję do wiadomości, iż Organizatorzy Konkursu nie sprawują i nie zapewniają opieki nad osobami niepełnoletnimi podczas imprezy oraz, że rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Konkursu oraz w pełni akceptuję jego postanowienia, jako wiążące mnie oraz niepełnoletniego uczestnika, którego jestem opiekunem.

 

Dane opiekuna:

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu kontaktowego………………………………………………………………………………………..

 

 

 

……………………………………………………………………………….

 

(miejscowość, data, własnoręczny podpis)

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PAŁAC W RYBNEJ z siedzibą w: TARNOWSKIE GÓRY, ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 90,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) ,

- odbiorcą Pani danych osobowych będzie PAŁAC W RYBNEJ z siedzibą w: TARNOWSKIE GÓRY,
ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 90,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania II Konkursu Klawesynowego im. Elżbiety Chojnackiej (11-13.10.2021), a także po jego zakończeniu -
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji finansowej, ustalanym zgodnie

z odrębnymi przepisami,

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków.

 

...................................................................

(data i podpis osoby otrzymującej informację)

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PAŁAC W RYBNEJ z siedzibą w:Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Warszawskich 90, na potrzeby realizacji praw i obowiązków wynikających z udziału w II Konkursie Klawesynowym
im. Elżbiety Chojnackiej w dniach 11- 13.10.2021.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych
i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

 

....................................................................

 

(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

WYNIKI I KONKURSU KLAWESYNOWEGO IM. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ

 

 

W dniach 24- 25 listopada 2019 roku odbył się I Konkurs Klawesynowy im. Elżbiety Chojnackiej. Został on zainaugurowany recitalem wybitnej klawesynistki Elżbiety Stefańskiej oraz wykładem i wystawą pamiątek po patronce Centrum przygotowanymi przez dr Aleksandrę Gajecką-Antosiewicz.

25 listopada jury w składzie: prof. Elżbieta Stefańska (przewodnicząca), prof. Ewa Piasecka oraz dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz wysłuchało 19 uczestników konkursu, którzy  przyjechali z różnych stron Polski (z Bytomia, Bielska-Białej, Gdyni, Gdańska, Krakowa, Tarnowa, Warszawy, Kielc, Rudy Śląskiej, Łodzi i Poznania). Jury wyłoniło 12 laureatów w pięciu kategoriach:

 

I grupa

I miejsce- Aleksandra Bury z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku – Białej. Nauczyciel: mgr Urszula Jasiecka-Bury

 

II grupa 

I miejsce- Michalina Jakubiec z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku – Białej. Nauczyciel: mgr Urszula Jasiecka-Bury

II miejsce- Witold Maciak z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 3

im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie. Nauczyciel: mgr Anna Kowalik

III miejsce- Antonina Kańtoch z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Nauczyciel: mgr Hanna Balcerzak

Wyróżnienie- Marika Brdękiewicz ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego 

w Gdyni. Nauczyciel: mgr Agnieszka Wesołowska

 

III grupa

II miejsce- Katarzyna Chrzanowska z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 

im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Nauczyciel: mgr Katarzyna Sroka

III miejsce- Joanna Liwo ze Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina 

w Gdańsku-Wrzeszczu. Nauczyciel: dr hab. Małgorzata Skotnicka 

 

IV grupa

II miejsce- Patrycja Gontarewicz- Flaszyńska z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1

w Warszawie. Nauczyciel: mgr Beata Popis 

Wyróżnienie- Julia Styrna z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie. Nauczyciel: prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka

 

V grupa

II miejsce ex aequo Victoria Lerche z  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach. Nauczyciel: dr hab. Marcin Świątkiewicz, dr hab. Marek Pilch

oraz II miejsce ex aequo Justyna Wróblewska z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Nauczyciel: prof. dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła

wyróżnienie- Piotr Zientarski z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Nauczyciel: dr hab. Alina Ratkowska.

 

Jury przyznało nagrodę regulaminową za wyróżniające wykonanie utworu współczesnego, którą stanowi udział w koncercie  22. 01. 2020 r. w ramach seminarium „Klawesyn bez granic” w Akademii Muzycznej w Łodzi następującym uczestnikom: Victorii Lerche, Justynie Wróblewskiej, Patrycji Gontarewicz- Flaszyńskiej, Piotrowi Zientarskiemu.

 

Ponadto Pani Przewodnicząca zaprosiła do występu podczas „Wieczoru pamięci Elżbiety Chojnackiej” w ramach koncertów Towarzystwa Muzycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego w połączeniu ze Szkołą Muzyczną II st. i. W. Żeleńskiego w Krakowie następujące osoby: Aleksandra Bury, Michalina Jakubiec, Katarzyna Chrzanowska, Patrycja Gontarewicz-Flaszyńska, Victoria Lerche, Justyna Wróblewska. (Data do ustalenia).

 

 

Organizatorzy: Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej im. Elżbiety Chojnackiej oraz Pałac w Rybnej - Instytucja Kultury. 

Współpraca: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Towarzystwo im. Mariana Sawy Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, Powiat Tarnogórski oraz Urząd Miasta Tarnowskie Góry.

 

Patronat medialny: Radio Katowice oraz Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

         Ramowy harmonogram

I KONKURSU KLAWESYNOWEGO
 IM. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ

Pałac w Rybnej 2019

 

 

24 LISTOPADA 2019

 • 17.00 Inauguracja konkursu. Wykład i wystawa towarzysząca pt. "Elżbieta Chojnacka - klawesynistka awangardy" - dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz
 • 18.00 Recital klawesynowy prof. Elżbiety Stefańskiej pt. Elżbieta Chojnacka in memoriam
 • 13.10-15.30 Próby
 • 20.00-22.00 Próby

25 LISTOPADA 2019

 • 8.00 - 9.45 Próby
 • 9.45 Strojenie klawesynów
 • 10.00-12.00  Przesłuchania grupa I, II, III
 • 12.00 – 14.00  Próby
 • 14.00-14.30 Strojenie klawesynu
 • 14.30 – 17.30  Przesłuchania grupa IV, V
 • 17.30-18.30 Obrady Jury
 • 18.30 Strojenie klawesynu
 • 19.00 Ogłoszenie wyników i koncert laureatów

I KONKURS KLAWESYNOWY IM. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ

dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studiów licencjackich

Pałac w Rybnej - Tarnowskie Góry, 24-26 listopada 2019

 

 

http://palacrybna.pl/pl,info,i-konkurs-klawesynowy-im-elzbiety-chojnackiej--dla-uczniow-szkol-muzycznych-i-i-ii-stopnia-oraz-studiow-licencjackich-palac-w-rybnej---tarnowskie-gory-24-26-listopada-2019

 

https://polmic.pl/index.php?option=com_mwkonkursy&id=1366&litera=0&view=zdarzenie&Itemid=201&lang=pl&fbclid=IwAR3sSJKEdR_JjpjusyZZut8FbEk1mkpTAIebwTwo_d01oOi2FPOYN5NK7nc

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1.      Organizatorem Konkursu jest Centrum Współczesnej Muzyki Klawesynowej
im. Elżbiety
 Chojnackiej z siedzibą w Pałacu w Rybnej, Instytucją Kultury,
ul. Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 645-25-24-437 („Organizator”).
 Współpraca: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bytomiu.

2.      Konkurs odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2019 w Pałacu w Rybnej - Tarnowskich Górach przy  ul. Powstańców Warszawskich 90.

3.      Konkurs rozpocznie się recitalem prof. Elżbiety Stefańskiej pt. Elżbieta Chojnacka 
in memoriam, wieńczącym cykl koncertów pt. „Dwa nurty”. W dniu koncertu odbędzie się również ekspozycja poświęcona Elżbiecie Chojnackiej. Szczegóły na stronie:http://palacrybna.pl/pl,info,-centrum-wspolczesnej-muzyki-klawesynowej-im-elzbiety-chojnackiej

4.      Celem konkursu jest popularyzacja literatury klawesynowej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki XX i XXI wieku, a także klawesynu współczesnego
z dźwigniami pedałowymi do zmian rejestrów. Jest to również okazja do  wymiany doświadczeń między uczestnikami i pedagogami.

5.      Konkurs odbędzie się w pięciu kategoriach:

·       Grupa I – uczniowie klas I - III szkół muzycznych I stopnia,

·       Grupa II - uczniowie klas IV - VI szkół muzycznych I stopnia,

·       Grupa III - uczniowie klas I - III szkół muzycznych II stopnia,

·       Grupa IV - uczniowie klas IV - VI szkół muzycznych II stopnia,

·       Grupa V - studenci studiów licencjackich.

6.      Prezentacja programu konkursowego możliwa jest na następujących instrumentach:

·       dwumanuałowy klawesyn współczesny o dyspozycji: 8' 8' 4' 16' , lutnia na dolnej

i górnej klawiaturze, skala od FF do f3,

·       dwumanuałowa kopia klawesynu francuskiego wg Pascala Taskina o dyspozycji 8’ 8” 4’, lutnia na dolnej klawiaturze, skala od FF do f3.

7.      Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej w wyżej wymienionych kategoriach.

8.      Wymagania programowe:

Grupa I - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 5 min.,

Grupa II - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 10 min.,

Grupa III - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 15 min.,

Grupa IV - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 20 min.,

Grupa V - wykonanie utworu z epoki  baroku oraz utworu współczesnego, czas prezentacji do 20 min.

Utwory mogą być wykonane w dowolnej kolejności. Program może być wykonany z nut.  
W kategorii I i II (szkoła muzyczna I stopnia) utwór współczesny może być transkrypcją utworu fortepianowego.

9.      Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi:

I – IV grupa  - 100 zł

V grupa – 150 zł.

Wpłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Pałacu w Rybnej nr 12 2490 0005 0000 4520 4256 1948, wpisując w tytule przelewu „KONKURS KLAWESYNOWY”,  nazwisko Uczestnika oraz nazwę placówki delegującej na konkurs.

10.  Zgłoszenie oraz oświadczenie opiekuna osób niepełnoletnich wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do dnia 31.10.2019 na adres hduet@wp.pl.

11.  O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

12.  Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

13.  Wszelkie informacje dotyczące konkursu organizator publikuje na stronie http://palacrybna.pl oraz www.aleksandragajecka-antosiewicz.com

14.  Do dnia 15.11.2019 roku uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową o dniu
i godzinie próby, a także o dokładnej godzinie przesłuchania. Informacje te zostaną umieszczone również na stronie internetowej.

15.  Występy uczestników oceniać będzie trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora w składzie: prof. Elżbieta Stefańska, prof. Ewa Piasecka, dr Aleksandra Gajecka-Antosiewicz.

16.  Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami płytowymi i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. I nagrodą w IV i V grupie wiekowej będzie możliwość prezentacji koncertowej w Akademii Muzycznej w Łodzi.

17.  Decyzje Jury są nieodwołalne.

18.  Konkurs jest otwarty dla publiczności.

19.  Koszty dodatkowe (przyjazd, wyżywienie, noclegi) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z usług hotelowych Pałacu w Rybnej (tel. 32 284 18 37).

20.  Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów (dni zostaną określone po zamknięciu listy uczestników).

21.  Akceptacja zapisów Regulaminu Konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego na zamieszczenie nazwiska uczestnika oraz zdjęć
z przesłuchań i koncertu laureatów na stronie internetowej Centrum WMK
im. Elżbiety Chojna
ckiej.

22.  Wszelkich informacji o konkursie udziela p. Hanna Balcerzak - tel. 696-949-419, email: hduet@wp.pl

23.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe niezależne od Organizatora, wynikłe w czasie trwania kursu.

24.  Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DOTYCZĄCE NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KURSU

Ja niżej podpisana/y ……………………………………..……………………………………………(imię i nazwisko) będąca/y rodzicem/opiekunem prawnym (niepotrzebne skreślić)………………………………………………………………………….…..…………………………………..(imię, nazwisko), oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo przez………………………………….…………………..…………………………………………………………………………………………...………………….... (imię , nazwisko), w I Konkursie klawesynowym im. Elżbiety Chojnackiej mającym miejsce w Pałacu w Rybnej
w dniach 24-26.11.2019 r.

Przyjmuję do wiadomości, iż Organizator imprezy nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi podczas imprezy oraz, że rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Konkursu oraz w pełni akceptuję jego postanowienia, jako wiążące mnie oraz niepełnoletniego uczestnika, którego jestem opiekunem.

 

Dane opiekuna:

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu kontaktowego………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

 

(miejscowość, data, własnoręczny podpis)

I KONKURS KLAWESYNOWY IM. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ

dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studiów licencjackich

Pałac w Rybnej - Tarnowskie Góry, 24-26 listopada 2019

 

 

 1. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

 

Imię_________________________________________________________________

Nazwisko_____________________________________________________________

Data i miejsce urodzenia________________________________________________

Adres________________________________________________________________

Telefon_____________________e-mail____________________________________

 

 1. EDUKACJA MUZYCZNA

Nazwa i adres szkoły___________________________________________________

Telefon_____________________e-mail____________________________________

Klasa____________Imię i nazwisko pedagoga______________________________

 

 1. PROGRAM

a)___________________________________________________________

b)___________________________________________________________